Absolwenci

Złożenie przez absolwentów deklaracji wstępnej (w terminie do 30 września 2022 r.) nie jest obowiązkowe. Absolwenci składają deklarację ostateczną do dnia 7 lutego 2023 r. Zróbcie jednak to z wyprzedzeniem – najlepiej do grudnia br., bo potem będą święta…

Deklarację możesz złożyć albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU): www.wyniki.edu.pl. Deklarację możesz złożyć tylko w jednej z tych form. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Absolwent danej szkoły (sprzed 2023 r.) może wystąpić do dyrektora tej szkoły z wnioskiem o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a):

  • do 20 września 2022 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację wstępną (do 30 września 2022 r.); dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku,
  • do 15 stycznia 2023 r. – jeżeli zamierza złożyć deklarację ostateczną (do 7 lutego 2023 r.).; dyrektor szkoły przekazuje login i hasło w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku od absolwenta na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez zdającego we wniosku.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji

Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. możesz pobrać ze strony OKE Poznań: Deklaracja 1a

Jeżeli deklarację przekazujesz w formie papierowej, to należy ją wydrukować DWUSTRONNIE (na dwóch kartkach) w JEDNYM EGZEMPLARZU i tylko STRONY 2-5. Następnie trzeba ją starannie wypełnić pismem drukowanym i dużymi literami we właściwych miejscach, czytając wcześniej wszystkie uwagi i objaśnienia.
Tak przygotowaną deklarację do matury trzeba podpisać, zszyć kartki w lewym górnym rogu przy pomocy zszywacza i złożyć w szkole.

Najczęściej popełniane błędy w składanych deklaracjach:

  • zamiana nazwiska z imieniem,
  • brak drugiego imienia, jeśli się je posiada,
  • wybrana dwujęzyczność,
  • jednostronny wydruk,
  • wydruk wszystkich stron (także wyjaśnień na str. 1 i 6-7)
  • dwustronny wydruk, lecz „do góry nogami”.

Przed oddaniem deklaracji, proszę sprawdzić, czy wszystko jest poprawne – podpisując deklarację, potwierdzasz prawdziwość jej wypełnienia!

Jeżeli absolwent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin maturalny, to dowód wniesienia opłaty składa on dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2023 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której złożył deklarację. Więcej o opłatach w zakładce Opłaty.