Deklaracja wstępna

Deklarację wstępną trzeba złożyć do 30 września 2022 r.

Deklarację możesz złożyć albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej (dostępnej pod adresem: www.wyniki.edu.pl). Deklarację możesz złożyć tylko w jednej z tych form. Jeżeli chcesz złożyć deklarację w formie elektronicznej, potrzebujesz loginu i hasła, które otrzymasz od dyrektora szkoły, do której uczęszczasz, do 25 września 2022 r. Logowanie do ZIU jest możliwe także przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Jeżeli wraz z e-deklaracją zdający składa inne dokumenty, np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy itd., wówczas zobowiązany jest przygotować wyraźny skan każdego dokumentu i przesłać te pliki (skany) jako załączniki do deklaracji. W e-deklaracji jest również zobowiązany złożyć oświadczenie o zgodności skanów z papierowymi oryginałami dokumentów, które załącza do deklaracji.

Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji

Link do filmu OKE Kraków o składaniu e-deklaracji w ZIU: filmik- link

Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. możesz pobrać ze strony OKE Poznań: Deklaracja 1a

Jeżeli deklarację przekazujesz w formie papierowej, to należy ją wydrukować DWUSTRONNIE (na dwóch kartkach) w JEDNYM EGZEMPLARZU i tylko STRONY 2-5. Następnie trzeba ją starannie wypełnić pismem drukowanym i dużymi literami we właściwych miejscach, czytając wcześniej wszystkie uwagi i objaśnienia.
Tak przygotowaną deklarację do matury trzeba podpisać, zszyć kartki w lewym górnym rogu przy pomocy zszywacza i złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022.

Najczęściej popełniane błędy w składanych deklaracjach:

  • zamiana nazwiska z imieniem,
  • brak drugiego imienia, jeśli się je posiada,
  • wybrana dwujęzyczność,
  • jednostronny wydruk,
  • wydruk wszystkich stron (także wyjaśnień na str. 1 i 6-7)
  • dwustronny wydruk, lecz „do góry nogami”.

Przed oddaniem deklaracji, proszę sprawdzić, czy wszystko jest poprawne – podpisując deklarację, potwierdzasz prawdziwość jej wypełnienia!

Jeśli ktoś chciałby wystąpić o dostosowania egzaminu maturalnego, to powinien dostarczyć odpowiednie dokumenty wraz z deklaracją. Więcej szczegółów na stronie o dostosowaniach.