Dostosowania

Dostosowanie formy i warunków egzaminu:

  1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
  2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
    • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
    • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego,
    • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego.

Dostosowania egzaminu dokonuje szkoła na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej, a także zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:

  • do 30 września 2020 r. (dokumentacja w wyjątkowych przypadkach może być uzupełniona do 8 lutego 2021 r.)

Do 10 lutego 2021 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego) ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2021 r.

Więcej o dostosowaniach w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021