Dostosowania

Dostosowanie form i warunków egzaminu:

 1. Dostosowanie form egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
 2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego,
  • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego,
  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego,
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela
   wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
   z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
   zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania
   właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dostosowania egzaminu dokonuje szkoła na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej, a także zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją:

 • do 30 września 2021 r. (dokumentacja w wyjątkowych przypadkach może być uzupełniona do 7 lutego 2022 r.)

Do 10 lutego 2022 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego) ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2022 r.

Więcej o dostosowaniach w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022