Dostosowania

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających:

 1. Dostosowanie formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • słabosłyszących,
  • niesłyszących,
  • słabowidzących,
  • niewidomych,
  • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wyłącznie w zakresie arkuszy na poziomie podstawowym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • z zaburzeniem widzenia barw.
 3. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego,
  • zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego,
  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego,
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela
   wspomagającego zdającego w czytaniu i/lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
   z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub
   zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania
   właściwego kontaktu ze zdającym i/lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to m.in. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją. W przypadkach losowych dokumenty mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Do 10 lutego 2023 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie (załącznik 4b) ucznia lub absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Uczeń/absolwent składa oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania nie później niż do 15 lutego 2023 r.

Więcej o dostosowaniach w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023