Opłata

Informacja dla absolwentów o ewentualnej opłacie za egzamin maturalny dostępna jest na stronie OKE Poznań. Można tam także ustalić jej wysokości, zweryfikować konieczności wniesienia opłaty, wydrukować wymagane dokumenty i dokonać opłaty.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku kalendarzowego, w którym absolwent, będący w wyżej opisanej sytuacji, zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2022 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.