Matura w Elektroniku

Na tej stronie zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2019/2020!

Od poniedziałku 8 czerwca br. rozpoczniecie zdawać swoje egzaminy maturalne. Odbędą się one w naszym drugim budynku przy ul. Wańkowicza 26. Tylko egzamin z informatyki, który będzie zdawało 6 maturzystów, zostanie przeprowadzony w głównej siedzibie przy ul. Jedności 9.

Poniżej zamieszczone są szczegółowe instrukcje, o której i którym wejściem będziecie musieli wejść na egzaminy maturalne!

Poniedziałek 8 czerwca br.
– j. polski poziom podstawowy

Klasa 4A – godz. 8.15
Maturzyści po przejściu główną bramką szkolną ustawiają się wzdłuż budynku w stronę wejścia D, którym wchodzą klatką prawą na II piętro do sal 28, 31 i 32.

Klasa 4TE – godz. 8.15
Maturzyści przechodzą parkingiem na boisko do wejścia C, którym wchodzą na parter do sal 13, 14 i 16 oraz 1 osoba (praca pisana na komputerze) klatką prawą na drugie piętro do sali 29.

Klasa 4TOR i absolwenci z ubiegłych lat – godz. 8.10
Maturzyści po przejściu główną bramką szkolną wchodzą do szkoły wejściem A i następnie klatką główną udają się na I piętro do sali 24.

Klasa 4TIA – godz. 8.20
Maturzyści po przejściu główną bramką szkolną wchodzą do szkoły wejściem A i następnie klatką główną udają się na I piętro do sali 19 i 22.

Klasa 4TIB – godz. 8.10
Maturzyści przechodzą parkingiem na boisko do wejścia B, którym wchodzą do sali gimnastycznej.

Klasa 4TIC – godz. 8.25
Maturzyści przechodzą parkingiem na boisko do wejścia B, którym wchodzą do sali gimnastycznej.

Poniedziałek 8 czerwca br.
– j. polski poziom rozszerzony

Wszyscy zdający (13 os.) – godz. 13.30
Maturzyści po przejściu główną bramką szkolną wchodzą do szkoły wejściem A i następnie klatką główną udają się na I piętro do sali 19.

Prosimy o nie gromadzenie się w pobliżu szkoły przed podanym czasem, ale przybycie punktualnie na wyznaczone miejsce, założenie maseczek i stosowanie się do poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły. Także od Was zależy bezpieczeństwo i zdrowie osób zdających i obsługujących matury!

2 czerwca 2020 r. OKE opublikowała Informację o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym). Bardzo proszę zerknijcie i na nią!

Procedury egzaminu maturalnego w ZS9:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający,
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów zdających, przedstawicieli mediów.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 7. Jeśli zdający przyniesie rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej (telefon komórkowy, okrycie wierzchnie, plecak, torebka itp.), to powinien mieć ze sobą podpisany swoim imieniem i nazwiskiem przezroczysty worek folio­wy, do którego spakuje swoje rzeczy, a następnie zaniesie na czas egzaminu na wyzna­czone miejsce na terenie budynku szkolnego.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą – mniej niż 1 litr (obowiązuje zakaz stawiania jej na stoliku).
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu.
 11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonym miejscu.
 12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 17. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 18. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 19. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 20. Zdający na teren szkoły będą wpuszczanie różnymi wejściami i o różnych godzinach, które zostaną podane na tej stronie.
 21. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły przed wejściem muszą obowiązkowo skorzystać z umieszczonego tam płynu do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk zostanie również udostępniony przed każdą salą egzaminacyjną.
 22. Wchodząc na salę egzaminacyjną, zdający okazuje dokument tożsamości, a następnie potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 23. Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 24. W przypadku egzaminu z języka polskiego przed skorzystaniem ze słowników obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk przez zdającego z użyciem dozownika z płynem dezynfekcyjnym stojącego obok słowników.
 25. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 26. Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z sal egzaminacyjnych i opuszczają szkołę drogą swojego wejścia.
 27. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 28. Wjazd na parking na terenie szkoły dozwolony jest tylko dla pracowników i nauczycieli ZS9 oraz członków zespołów nadzorujących z innych szkół, którzy będą nimi w ZS9.

Pamiętajcie, by na egzamin przyjść bez telefonów komórkowych, z długopisami piszącymi na czarno, z odpowiednimi przyborami oraz z dokumentem tożsamości, w którym jest zdjęcie oraz PESEL. Przypomnijcie sobie najważniejsze procedury maturalne, o których wiele razy słyszeliście, ale w tym roku w związku z COVID-19 są one zmienione.

Pierwszego dnia egzaminów otrzymacie trzy spięte kartki:

 • naklejki z kodami kreskowymi, które przeznaczone będą do oznaczenia prac egzaminacyjnych na każdym egzaminie (obowiązkowo trzeba je przynosić na kolejne zdawane egzaminy!),
 • loginy i hasła wygenerowane przez OKE, dzięki którym możliwe będzie w dniu ogłoszenia wyników sprawdzenie przez zdającego własnych wyników po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl (loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują, a tegoroczne będą aktualne dla wszystkich zdawanych w danym roku egzaminów),
 • harmonogram części pisemnej egzaminów każdego z Was.

W tym roku nie będzie u nas matury ustnej.

UWAGA!

Spośród materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym szkoła zapewnia jedynie:

 • Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny,
 • Wybrane wzory matematyczne,
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Pozostałe przybory, z których decyzją CKE mogą korzystać zdający (np. kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa), każdy zdający przynosi własne!

Wszystkim Wam życzymy jak najlepszych wyników z tegorocznej matury!

Proszę, byście śledzili ten serwis, bo im bliżej matur, tym więcej będzie tu aktualnych informacji!

25 maja 2020 r. zamieściłem aktualne dane maturalne po zmianach sal.

Poniżej zebrałem dokumenty dotyczące szczególnie tegorocznej matury:

Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z powyższymi przepisami, wytycznymi itd. i stosowanie się do nich podczas egzaminu maturalnego!

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl

PS.
Obejrzyj konkursowe banery maturalne i zapoznaj się z wynikami konkursu!

Autor banera w serwisie maturalnym:
Wiktor Procki kl. 3TIA (1 miejsce w konkursie na baner maturalny)