Matura w Elektroniku

W tym serwisie maturalnym zebrane są najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie w roku szkolnym 2021/2022.

Zdający będą mieli dostęp do swoich wyników od 5 lipca 2022 r. (udostępnienie wyników planowane jest przez OKE pomiędzy godz. 8.00 a 10.00) po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły loginu i hasła.
Wszyscy zdający ponadto będą mogli zalogować się do serwisu ZIU i uzyskać dostęp do swoich wyników od dnia 5 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Informuję, że świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego wydawane będą wg poniższego harmonogramu:

WTOREK 05.07 w godz. 14.00-16.00
ŚRODA 06.07 w godz. 8.00-14.00
CZWARTEK 07.07 w godz. 11.00-16.00

Maturzystów z kl. 4TIA zapraszamy w miarę możliwości w środę 6 lipca w godz. 9.00-11.00, gdyż wówczas z Wami chce się spotkać także p. wychowawczyni A. Żyburtowicz-Zelig.

Świadectwa będą wydawane w budynku przy ul. Jedności 9.
Świadectwo dojrzałości odbiera osobiście absolwent.
Przy odbiorze świadectwa wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

W przypadku nieodebrania świadectwa w wyznaczonym terminie będzie można tego dokonać w późniejszym terminie po wcześniejszym umówieniu się – najlepiej drogą mailową.
Jeśli absolwent zamierzał upoważnić inną osobę do odbioru ze szkoły swoich dokumentów maturalnych, to wcześniej osobiście dostarczył upoważnienie, w którym wskazał kto, kogo i do czego upoważnia (z podaniem danych obu osób: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu tożsamości).

Mam nadzieję, że poniższe informacje nikomu z Was w tym roku się nie przydadzą, jednak gdyby ktoś z Was szukał czegoś o egzaminie maturalnym w terminie poprawkowym, to zamieszczam fragment z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022”:

3.8. TERMIN POPRAWKOWY
1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
3. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych oświadczeń, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym i przekazuje go w postaci elektronicznej w dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2022 r.
4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

Serwis redaguje:

Tomasz Pukiewicz – wicedyrektor ZS9
pukiewicz@zs9elektronik.pl

Autor banera w serwisie maturalnym:
Wiktor Procki kl. 3TIA w 2019/2020 r. (I miejsce w konkursie na baner maturalny)